فناوری بورس

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران:
اصلی‌ترین وظیفه  ، راهبری عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌ای بورس است. تخصص اصلی این شرکت تجزیه و تحلیل هسته نرم‌افزارهای معاملات و طراحی و ساخت نرم‌افزارهای کاربردی روی آن است. ارائه خدمات رایانه‌ای و نرم‌افزاری به شرکت‌های بورس (اوراق بهادار، کالا، فرابورس و نظایر آن‌ها) از محورهای فعالیت این شرکت است.

 

 

 

سریع برای ثبتنام اقدام کنید.   ۰۹۱۷۸۸۴۳۰۶۱