بازار سرمایه و معامله در آن غیرقابل‌پیش‌بینی است و این‌یک واقعیت است. در این عرصه نباید نظرات دیگران را ارجحیت داده و بر این اساس سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری کلاغی یا تقلیدانه یعنی پشت پا زدن به تمام آموخته‌های آموزش بورس و نتیجه‌ای جز شکست و کاهش اعتمادبه‌نفس را به همراه نخواهد داشت. نقطه مقابل با این شیوه سرمایه گذاری، تسلط یافتن بیشتر برتحلیل بنیادی و تکنیکال و یادگیری مداوم و پایبند بودن به استراتژی معامله است. تجربیات خود در استفاده از سرمایه گذاری تقلیدی و تاثیر نهایی آن را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید تا همه در موفقیت هم سهم داشته باشیم.