آموزش اوراق ضمانت در بورس

 

عموما قرض گیرنده  رسیدی را به قرض دهنده می‌دهد که بازپرداخت سرمایه را تضمین می‌کند. این رسیدها اوراق ضمانت هستند که به سادگی خریده و فروخته می‌شوند. در مقابل قرض دادن پول به قرض گیرنده، قرض دهنده انتظار پاداشی در غالب بهره یاسود سهام دارد.

 

                                              

 

 

 

برای ثبتنام تماس بگیرید    09178843061