معامله گران در بازار بورس ایران را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد