آموزش مالیه دولتی در بورس 

مالیه دولتی یا امور مالی دولتی علمی است که به مطالعه نقش دولت در اقتصاد می‌پردازد.

دامنه شمول مالیه دولتی سه حوزه است: اثرات دولتی بر (۱) تخصیص بهینه منابع، (۲) توزیع درآمد و (۳) پایدارسازی اقتصاد کلان