نکات موردتوجه در صرف سهام در بورس

  1. از آنجا که صرف سهام بخشی از سهام محسوب نمی‌شود، نمی‌توان آن را در حساب سرمایه منظور کرد. این مبلغ باید در حساب مجزایی در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری شود زیرا سبب افزایش این بخش در ترازنامه می‌شود.

  2. قانون تجارت ایران، صدور سهام به کسر را مجاز نمی‌داند.

  3. حساب صرف سهام قابل تهاتر با حساب کسر سهام نیست.

  4. هیچ زیان یا هزینه‌ عملیاتی نمی‌تواند به‌حساب بدهکار صرف سهام منظور گردد