کاربرد صرف سهام برای شرکت در بورس


شرکت می‌تواند صرف سهام را به اندوخته شرکت منتقل می‌کند.
شرکت می‌تواند صرف سهام را بین سهام داران قبلی تقسیم می‌کند.
شرکت می‌تواند صرف سهام را به‌صورت سهام جدید به سهام داران قبلی بدهد.
شرکت‌ها فروش سهام با صرف را با حفظ حق تقدم و یا با سلب حق تقدم انجام می‌دهند.