تفاوت سوم سود دهی بورس با بانک :

تفاوت بازدهی در این دو بازار

برای درک بهتر بازدهی و میزان سود در بازار بورس و بانک هر کدام را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم