سود بانکی و سود در بازار بورس چه تفاوتی با هم دارند؟

به صورت کلی می‌توان تفاوت بین سودی که از سپرده گذاری در بانک بدست می‌آورید و سودی که می‌توانید از طریق بورس کسب کنید را به دو شکل بیان کرد