آموزش عملکرهای قابل استفاده در فیلتر نویسی بورس


با استفاده از عملکردهای زیر می توان کوچکتر، مساوی، بزرگتر و … را در فیلدهای قابل استفاده در فیلتر قرار داد.

 

عملکرد    توضیح    مثال
+    جمع    (py) + (pl) > 1000
–    تفریق    (pl) – (py) > 100
*    ضرب    (tno) * (tvol)
/    تقسیم    (tval) / (tno)
%    باقیمانده تقسیم    (tno) % 10
&&    و    (pl) > 1000 && (pc)>1000
||    یا    (pl) > 1000 || (pc)>1000
!    نقیض    ! ( (pl) – (py) > 100)
==    مساوی    (pl) == (pc)
>    بزرگتر    (pl) – (py) > 100
<    کوچکتر    (pl) – (py) < 100
>=    بزرگتر و مساوی    (pl) – (py) >= 100
<=    کوچکتر و مساوی    (pl) – (py) <= 100
!=    مخالف    (pl) != (pc)