آموزش فیلدهای ساده و قابل استفاده در فیلتر


با استفاده از فیلدهای زیر می توان اطلاعات روز بازار بورس را به دست آورد. به فیلتر ساده زیر دقت کنید:

(pf) > (pl)

این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که اولین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت باشد.