اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر نویسی

فیلدهای زیر اطلاعات حقیقی و حقوقی را به ما نشان می دهد. این فیلدها اطلاعات بسیار کلیدی و مهمی هستند که می توان برای ساخت فیلترهای حرفه ای از آن ها استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume