سبد آرامش هدف

ریسک کم

در سبد آرامش تاکید روی حفظ سرمایه و کسب سودهای مطمئن و منطقی بازار در افق دید زمانی مشخص شده است. در واقع هدف  کسب سود حداکثری در سایه حفظ اصل سرمایه با ریسک کم می باشد. توزیع سهام و اوراق مشارکتی که سود و اصل سرمایه در آن تضمین شده بسته به جریانات ریسک گریزی و شرایط بازار طبق تشخیص مدیر سبدگردانی قابل تغییر است ولی ریسک بالایی در سبد آرامش برای سرمایه گذاران انتخاب نمی شود و اگر سهامی نیز خریداری می شود، با شرط ریسک کم و نقدشوندگی بالا انتخاب می شود. سبد آرامش تقریبا معادل صندوق سرمایه گذاری مشترک از نوع مختلط می باشد.

این سبد جزء محبوب ترین نوع صندوق اختصاصی سبد گردان هدف می باشد.