سبد اطمینان هدف

ریسک خیلی کم

در این نوع سبد یا صندوق اختصاصی کمترین مقدار ریسک بر روی سرمایه اعمال می گردد و هدف اصلی حفظ اصل سرمایه و کسب سودهای مطمئن بازار سرمایه از قبیل سودهای تضمین شده توسط دولت و سازمان بورس و شرکت های معتبر است.
عملکرد در این نوع سبد تقریبا مشابه صندوق مشترک صبای هدف با درآمد ثابت است.