سبد ابتکار هدف

ریسک متوسط

این سبد یا صندوق اختصاصی ابتکار برای سلایقی که ریسک پذیر هستند طراحی شده است. نسبت توزیع اوراق و سهام خریداری شده در این نوع سبد بسته به جریانات ریسک پذیری و شرایط بازار قابل تغییر است و این سبد دارای ریسک متوسط است. هدف اصلی در این صندوق برقراری رابطه تعادل بین حداکثر سود و حفظ سرمایه است. در این نوع صندوق اختصاصی سرمایه گذار ریسک از بین رفتن سرمایه خود را قبول می کند و در ازاء آن سودهایی دریافت می کند که قابل توجه هستند.