فرآیند سبدگردانی در بورس

 

 • مراجعه به بخش سبدگردانی

 •   ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)

 •   تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان

 •   ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان

 •   واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام

 •   تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین

 •   ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد

 •  تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار

 •  مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه

 •  ارائه گزارشات دوره ای (بصورت ماهانه) به سازمان و سرمایه گذار

 •  تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد