tval)

ارزش معاملات

(tval)>10000000

 

نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد