اولین قیمت

(pf)>=(py)

 

نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد