(l18)

نماد

(l18).indexOf(“x”)==0

 

نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند