(py)

قیمت دیروز

(pyl)>(pmax)

 

نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد