(tno)

تعداد معاملات

(tno)>20

 

نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند