(pcp)

درصد تغییر قیمت پایانی

(pcp)<=1.5

 

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند