8- اجرای قوانین و بک تست گرفتن از مهمترین مراحل طراحی سیستم معاملاتی

 

از مهمترین مراحل طراحی سیستم معاملاتی بک تست گرفتن است. از نرم افزار بک تست برای اجرای قوانین است تا مطمئن شوید که از لحاظ تاریخی کار می کنند. این قسمت یک موضوع جذاب است.

طراحی سیستم معاملاتی